Vés al contingut

Política de privacitat i avís legal

Avís legal

Condicions legals d’ús del portal i la seva acceptació:

Aquestes són les condicions generals que regulen l'ús del servei de portal de formació de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB):

  • A través del portal, es facilita als usuaris l'accés i la utilització de diversos serveis i continguts posats a disposició dels usuaris.

  • El titular es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense cap avís previ, la presentació i la configuració del Portal, així com també es guarda el dret a modificar o eliminar alguns serveis i utilitats.

  • El portal és totalment gratuït pels seus usuaris. No obstant, la utilització de certs serveis s'ha de fer mitjançant inscripció prèvia, donant-se d’alta en el portal.

  • L'usuari es compromet a utilitzar el portal de manera correcta i d'acord amb el que disposa la normativa vigent que resulti d’aplicació.

  • L'usuari respondrà dels danys i prejudicis de tota naturalesa que el portal pugui patir.

  • El titular del portal no es fa càrrec del mal ús i d'irregularitats en els PC dels usuaris.

En compliment del que estableix la Llei 34/ 2002 , del 11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), indiquem les dades d'informació general d'aquest portal web:

Titular: Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) CIF: G-07310881

Adreça: c/ General Riera 111, 07010 Palma

Contacte: felib@felib.es

Telèfon: 971 760 911

SOL·LICITUD D'ALTA EN EL PORTAL DE FORMACIÓ DE LA FELIB

Protecció de dades

Protecció de dades personals

La Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) garanteix la confidencialitat i la protecció de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en el termes que estableix el Reglament UE 2016/679 de Protecció de Dades i la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Informació especifica en relació al tractament de dades personals

Les dades personals facilitades pels usuaris mitjançant els diferents formularis o sol·licituds d'aquest web seran tractades d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

La Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) amb el CIF A07067846 i domicili social en/ C General Riera 111 (Llar de la Joventut) de Palma (CP 07010), li informa de la recollida de qualsevol informació de caràcter personal relativa a les activitats de formació que aquesta desenvolupa passarà a nodrir un fitxer de dades de caràcter personal denominat “Alumnes” amb la finalitat de realitzar les gestions pròpies de la FELIB.

Responsable del tractament de dades

Titular: Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) Pagina web: www.felib.es

Contacte amb la Delegació de Protecció de Dades Adreça: Carrer General Riera 111, Palma (CP 07010) Contacte: felib@felib.es

Telèfon: 971-76.09.11

Legitimació

El tractament de les dades és necessari per donar compliment al disposat en la legislació aplicable, als objectius estatutaris de la FELIB i per aconseguir un interès públic, com és la formació dels empleats públics de les entitats locals de les Illes Balears. La legislació aplicable és la següent:

  • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

  • Les lletres c) i e) de l’article 6.1 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Categories de dades personals

Dades de caràcter identificatiu
Nom, DNI, data de naixement, sexe, telèfon i adreça de correu electrònic

Dades acadèmiques i professionals

Relació laboral amb l’administració, grup o nivell, lloc de treball i càrrec, formació certificada, llicència per maternitat o paternitat

Dades de salut o discapacitat
discapacitat, baixa per incapacitat laboral

Consentiment pel tractament de dades relatives a la salut o discapacitat:

La presentació de la sol·licitud per al procediment suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de la persona sol·licitant del tractament de les dades de caràcter personal que farà l'òrgan competent i únicament per als fins establerts.

Finalitat del tractament de les dades

Les dades seran tractades amb la finalitat de seleccionar els alumnes, desenvolupar les activitats formatives i certificar la formació impartida per la FELIB.

Amb el consentiment exprés de l’usuari, aquesta podrà utilitzar les dades facilitades per l’usuari per informar-lo de nous cursos, jornades o seminaris.

Criteris de conservació de dades

Els terminis de conservació de les dades seran els necessaris per complir la finalitats establertes d’acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Exercici de drets i reclamacions

La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, el dret de retirar el consentiment o limitar la seva utilització, si és el cas, en el termes previst a la normativa

que sigui d’aplicació) davant el responsable del tractament, mitjançant un escrit al domicili social abans esmentat o al correu electrònic següent: felib@felib.es

Amb posterioritat a la resposta de la FELIB o al cap d’un mes d’haver presentat la sol·licitud, l’usuari podrà reclamar la tutela dels seus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

La FELIB es compromet, en el compliment de la seva obligació, al secret de les dades de caràcter personal i en el seu deure guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia.

Conseqüències de no facilitar les dades personals

No presentar les dades necessàries implica que la persona interessada no pugui participar en les activitats formatives organitzades per la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB)