Vés al contingut

Gestió pressupostària (on line)

25 Hores
Dirigit a: Personal de l'Administració Local

Contingut

1. El pressupost municipal: Regulació, concepte, principis i contingut.

2. Estructura del pressupost: Classificació de les despeses i ingressos.

3. Elaboració i aprovació del pressupost.

4. Bases d'execució del pressupost general.

5. La pròrroga del pressupost.

6. Els crèdits pressupostaris i les seves modificacions.

7. Fases d'execució del pressupost de despeses.

8. Fases d'execució del pressupost d'ingressos.

9. La tramitació anticipada de despeses.

10. Les despeses de caràcter pluriennal.

11. Control i fiscalització.

12. La liquidació del pressupost.

13. El Compte General.

14. Verificació del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Illa
Estat
Data d'inici
Data final
Mallorca
Diplomes
Més info
Menorca
Diplomes
Més info
Eivissa
Diplomes
Més info
Formentera
Diplomes
Més info