Vés al contingut

La potestat sancionadora i procediment sancionador (En línia)

20 Hores
Dirigit a: Empleats de l'administració local de qualsevol àmbit que estiguin interessats a conèixer detalladament la regulació, iniciació, instrucció i finalitat del procediment sancionador.

Contingut

AQUEST CURS ES FARÀ DES DE LA PLATAFORMA DE FORMACIÓ Diplómate

 

MARC JURÍDIC

- Introducció al marc normatiu actual

- Les lleis 39/2015 i 49/2015

- Especialitats per raó de matèria

- Àmbit subjectiu d'aplicació

- Conceptes bàsics

- Els principis de la potestat sancionadora.

 

PRINCIPI DE LEGALITAT

- Irretroactivitat

- Principi de tipicitat

- Responsabilitat

- Principi de proporcionalitat

- Prescripció d'infraccions i sancionis

- Concurrència de sancions

- La iniciació del procediment sancionador

 

ACTUACIONS PRÈVIES

- Mesures provisionals

- Formes d'iniciació

- L'acord d'inici

- Notificació i comunicació de la incoació

- Règim d'abstenció i recusació

- La instrucció del procediment sancionador

 

AL·LEGACIONS

- La prova

- Informes

- Proposta de resolució i audiència

- El procediment sancionador simplificat

- La finalització del procediment sancionador

 

ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES

- Caducitat i prescripció

- La resolució del procediment sancionador

- Executorietat en procediments sancionadors

- Mitjans d'execució forçosa

- Impugnació de resolucions sancionadores

Illa
Estat
Data d'inici
Data final
Mallorca
En preinscripció
Menorca
En preinscripció
Eivissa
En preinscripció
Formentera
En preinscripció