Vés al contingut

La potestat sancionadora i procediment sancionador (En línia)

20 Hores
Dirigit a: Empleats de l'administració local de qualsevol àmbit que estiguin interessats a conèixer detalladament la regulació, iniciació, instrucció i finalitat del procediment sancionador.

Contingut

MARC JURÍDIC
- Introducció al marc normatiu actual
- Les lleis 39/2015 i 49/2015
- Especialitats per raó de matèria
- Àmbit subjectiu d'aplicació
- Conceptes bàsics
- Els principis de la potestat sancionadora.

PRINCIPI DE LEGALITAT
- Irretroactivitat
- Principi de tipicitat
- Responsabilitat
- Principi de proporcionalitat
- Prescripció d'infraccions i sancionis
- Concurrència de sancions
- La iniciació del procediment sancionador

ACTUACIONS PRÈVIES
- Mesures provisionals
- Formes d'iniciació
- L'acord d'inici
- Notificació i comunicació de la incoació
- Règim d'abstenció i recusació
- La instrucció del procediment sancionador

AL·LEGACIONS
- La prova
- Informes
- Proposta de resolució i audiència
- El procediment sancionador simplificat
- La finalització del procediment sancionador

ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES
- Caducitat i prescripció
- La resolució del procediment sancionador
- Executorietat en procediments sancionadors
- Mitjans d'execució forçosa
- Impugnació de resolucions sancionadores

Illa
Estat
Data d'inici
Data final
Mallorca
Diplomes
Més info
Menorca
Diplomes
Més info
Eivissa
Diplomes
Més info
Formentera
Diplomes
Més info