Vés al contingut

Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local (on line)

50 Hores
Dirigit a: Personal al servei de l'Administració Local

Contingut

TEMA 1.DISPOSICIONS GENERALS (ARTICLES 1 A 10)

TEMA 2.EL MUNICIPI (ARTICLES 11 A 30)

I. TERRITORI I POBLACIÓ

II. ORGANITZACIÓ

III. COMPETÈNCIES

IV. RÈGIM DE FUNCIONAMENT I RELACIONS INTER-ADMINISTRATIVES

V. DRETS

TEMA 3. BÉNS, ACTIVITATS I SERVEIS I CONTRACTACIÓ (ARTICLES 79 A 88)

I. BÉNS

II. ACTIVITATS I SERVEIS

TEMA 4. PERSONAL Al SERVEI DE LES ENTITATS LOCALS (*ARTS. 89 A 104 BIS)

I. DISPOSICIONS GENERALS

II. DISPOSICIONS COMUNES ALS FUNCIONARIS DE CARRERA

III. INCOMPATIBILITATS D'EMPLEATS PÚBLICS

 

Objectius del curs:

Conèixer les principals característiques d'aquesta important norma.

Poder fer front  a les   incidències pràctiques quotidianes de tècnics  i tramitadors locals en els àmbits de:

- Contractació administrativa

- Fiscal

- Competències municipals

- Padró

- Protecció de dades i accés a la informació

- Territori

- Organització

- Règim de funcionament i relacions interadministratives

- Responsabilitat administrativa i règim sancionador

- Procediments administratius electrònics

 

Illa
Data d'inici
Data final
Mallorca
Menorca
Eivissa
Formentera